Softwareleveranciers: uw producten ontwikkelen voor onze informatiseringprojecten in de gezondheidszorg

Wij beheren en werken samen aan talrijke projecten rond de informatisering van de gezondheidszorg en e-gezondheid: elektronische gegevensuitwisseling, elektronische attestering, elektronisch voorschrift, enz. Deze informatisering vereist dat zorgverleners de gepaste toepassingen en software gebruiken.


Om voorschrijfsoftware te ontwikkelen

De authentieke bron voor geneesmiddelen (SAM)

Sinds 1 januari 2020 moet u verplicht gebruik maken van de Authentieke Bron voor Geneesmiddelen (SAM) om geneesmiddelen ambulant voor te schrijven, dit is de ‘open source’ beschikbaar gestelde referentiedatabank op het eHealth-platform.

Dat betekent dat uw softwarepakket (of onze gratis toepassing PARIS) waarmee u voorschrijft sinds 1 januari 2020 verplicht is om de SAMv2-databank op te roepen en van daaruit voor te schrijven. De leveranciers van de huisartsensoftware moeten voldoen aan bepaalde homologatiecriteria om toegelaten te worden op de markt.

In die criteria voor 2020 staat het correct gebruik van de SAMv2-databank ingeschreven, wat betekent   dat er testen zullen komen. Zo is een dagelijkse update van de gegevens uit de SAMv2-databank verplicht en is het niet toegelaten dat softwareleveranciers bepaalde filters of sorteringen voorzien in hun software om bepaalde geneesmiddelen voorrang te verlenen op het selectiemoment van een geneesmiddel.

We doen ‘Aanbevelingen voor een correct gebruik van SAMv2 bij opname van geneesmiddelendata in de voorschrijfsoftware van artsen’.

Waaronder we speciale aandacht vragen voor:

 • Selectie, non-selectie of rangschikking van geneesmiddelen op initiatief van de softwareprovider is niet toegestaan in de versie die is gehomologeerd en gebruikt door de softwareprovider. Dit verbod blijft geldig voor alle toekomstige versies van de gehomologeerde versie van de softwareprovider.
 • De rangschikking van de geneesmiddelen moet gebeuren op basis van vastgelegde criteria: een onrechtmatige rangschikking van geneesmiddelen kan afbreuk doen aan de therapeutische vrijheid van de zorgverlener aangezien deze bij het voorschrijven van geneesmiddelen beïnvloed kan worden door de ongeoorloofde rangschikking van geneesmiddelen.

De Recip-e v4 connector

Sinds 1 oktober 2020 is het gebruik van de Recip-e connector v4 verplicht voor het maken van elektronische voorschriften.

Wat betreft softwarepakketten die niet in orde zijn:

 1. Als ze niet in orde zijn met de uitrol van connector v4 in productie, ls ze niet in orde zijn met de uitrol van connector v4 in productie,
  • zullen hun gebruikers de PARIS applicatie moeten gebruiken
  • staan ze op de lijst om hun homologatie te verliezen voor 2020
 2. Er zal aan hun gebruikers gecommuniceerd worden dat, als hun software niet in orde is tegen 31 oktober 2020,
  1. ze vanaf 1 november 2020 PARIS zullen moeten gebruiken,
  2. hun software het risico loopt de status van goedgekeurde software voor de telematicapremie te verliezen

Lijst van de softwarepakketten die in orde zijn met het verplicht gebruik van de v4 connector op 1 oktober 2020.

Nieuw model van bewijs van elektronisch voorschrift vanaf 15 september 2021

Met ingang van 15 september 2021 zal een nieuw model van bewijs van elektronisch voorschrift van toepassing zijn. Het model van bewijs van elektronisch voorschrift zoals dit was vastgesteld vóór deze datum, mag worden gebruikt tot en met 31 januari 2022.

Hierbij vindt u het nieuw model van bewijs van elektronisch voorschrift alsook de technische instructies voor de leveranciers van de software nodig voor het opstellen en afdrukken van het bewijs van elektronisch voorschrift met ingang van 15 september 2021.

Interoperabiliteit met het medicatieschema

In de criteria voor 2021 voor software van voorschrijvers is een criterium opgenomen over de interoperabiliteit van het medicatieschema. Met “interoperabiliteit” wordt de foutloze en ondubbelzinnige uitwisseling van gegevens bedoeld.

Deze criteria voor 2021 zijn gebaseerd op de laatste versie van de technische documentatie van het medicatieschema (het zogenaamde “cookbook”), dat op de website eHealth wordt gepubliceerd. Dit is een versie waaraan de "kluizen" waarin gezondheidsgegevens worden bewaard (Vitalink, Brussels Gezondheidsnetwerk, Réseau Santé Wallon) samen met software producenten van voorschrijvers en apothekers in trio-overleg hebben samen gewerkt en waarin onduidelijkheden werden verduidelijkt.

Dit zijn de criteria voor het medicatieschema voor 2021

Het gaat nog om een draft document, omdat nog enkele Q&A sessies zijn voorzien met software producenten. De documentatie van deze criteria is nog niet aanwezig en wordt na de Q&A sessies verder aangevuld op deze website (voorziene datum: 15/6/2021).

Softwarebedrijven die zich wensen te registreren vinden hier de nodige informatie: website eHealth

​Voor uw ontwikkelingen met betrekking tot het bewijsstuk dat de zorgverlener aan de patiënt uitreikt

De toepassingsregels toepassen op het bedrag dat de patiënt betaalt

De zorgverlener moet een bewijsstuk aan de patiënt uitreiken in de volgende 4 situaties:

 • als hij elektronisch attesteert (eAttest), omdat hij in dat geval geen papieren getuigschrift voor verstrekte hulp aan de patiënt geeft. Het bewijsstuk maakt het mogelijk om de patiënt te informeren.
 • als hij elektronisch factureert in derdebetaler (eFact).
 • als hij zowel vergoedbare als niet-vergoedbare verstrekkingen attesteert.
 • sinds 9 juni 2022, als hij exclusief niet-vergoedbare verstrekkingen attesteert.

De informatie vermeld op het bewijsstuk, moet met name voldoen aan de fiscale verplichtingen en aan de verplichtingen betreffende de verzekering voor geneeskundige verzorging (GVU).

Uw software moet dus een bewijsstuk produceren dat aan bepaalde reglementaire verplichtingen voldoet. Raadpleeg de synthese met verplichtingen uit de fiscale regelgeving en de regelgeving betreffende verzekering voor geneeskundige verzorging waaraan het bewijsstuk dient te voldoen.

Voor uw ontwikkelingen met betrekking tot het plan e-Gezondheid

In het kader van het plan e-Gezondheid publiceren we in december 2018 technische informatie over de actiepunten die we beheren, waaronder:

 • het medicatieschema (actiepunt 3)
 • het delen om samen te werken (actiepunt 6).

Voor uw ontwikkelingen rond Riziv-nummers

Om het mogelijk te maken het aantal RIZIV-nummers te laten stijgen voor bepaalde beroepen, hebben we, nieuwe nummers op basis van een andere check digit (controlegetal) gemaakt (modulo 89).

Wat is een check-digit ?

Het RIZIV-nummer is een 11-cijferig identificatienummer toegewezen door het RIZIV en onder andere gebruikt om individuele zorgverleners te identificeren. Zo kunnen hun vertrekkingen terugbetaald worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging. De 6 cijfers bestaan uit een unieke volgorde die elke zorgverlener onderscheid.  De laatste 2 cijfers van dit nummer zijn controlecijfers d.w.z. de check-digit of, in het kort,  "CD ".
In 2013 werd de alternatieve check-digit modulo 89 geïntroduceerd om te voldoen aan de behoefte aan extra nummers voor verpleegkundigen en in 2017 voor vroedvrouwen.
Vanaf april 2019 zal deze methode van de modulo 89 ook worden gebruikt voor de berekening van de check-digit van de nieuwe RIZIV-nummers van artsen.

Welke impact heeft dit op uw informaticasystemen ?

Als RIZIV- partner en, in het algemeen, als uw systemen of processen het RIZIV-nummer gebruiken, moet u nagaan of het nodig is aanpassingen te doen aan uw informaticasystemen zodat:

 • De unieke identificatie in deze computersystemen gebeurt op basis van de eerste 8 cijfers van het RIZIV-nummer en niet langer op basis van de eerste 6 cijfers
 • Deze computersystemen alle Riziv-nummers aanvaarden, gebouwd met één van de 4 modules:  97, 89, 83 of 79.
 • De systemen voeren een geldigheidscontrole van de check-digit uit en ze veralgemenen de controle  naar de 4 check-digits.

Hoe controleert u de geldigheid van de check-digit ?

De formule om de check-digit te controleren is:

C = M – (N mod M)

Waarin:
M Het priemgetal dat wordt gebruikt voor de berekening van de modulo: 97, 89, 83 of 79
N De eerste 6 cijfers van het RIZIV-nummer: 000000… 999999
N mod M = de rest van de gehele deling van N door M.
C  De check-digit van dit RIZIV-nummer: 01..M (de check-digit is minstens 01 en hoogstens gelijk aan de modulo)

U vindt ook informatie in bijlage 16.3 van de elektronische factureringsinstructies.

Voor uw ontwikkelingen rond de elektronische facturatie

Bepaalde zorgverleners en instellingen kunnen de facturatiegegevens onder elektronische vorm overmaken aan de verzekeringsinstellingen.

Meer informatie hierover vindt u elektronische factureringsinstructies.

 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 02 maart 2023