Artsen: naar een New Deal voor de financiering van uw huisartsenpraktijk

De huisartsenpraktijken staan voor grote uitdagingen: tekort aan huisartsen, een vergrijzende bevolking met meer zorgvraag door chronische ziekten, weinig ondersteuning in de praktijk en aandacht voor een evenwichtige balans werk-vrije tijd.

Hoe kunnen we zorgen voor betere werkomstandigheden, met de blijvende garantie op kwalitatieve en toegankelijke zorg voor de patiënt? Samen met de sector willen we toewerken naar oplossingen: een nieuwe en duurzame organisatie en financiering van de huisartsenpraktijk, met taakdelegatie en ondersteuning, waar artsen vrijwillig voor kunnen kiezen eens geïmplementeerd.
Een reflectiegroep boog zich de voorbije maanden over deze thema’s en werkte de contouren uit van een nieuw organisatie- en financieringsmodel.


Het participatieve traject samen met de sector

  • Reflectiegroep ‘New Deal’ 

Om een vernieuwd en duurzaam organisatie- en financieringsmodel voor de hedendaagse huisartsenpraktijk uit te werken gaf de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op 17 juni 2022 een opdracht aan een reflectiegroep onder leiding van Ann Van den Bruel en Jean-Luc Belche die een antwoord wil geven op volgende vragen:

  1. Wat wordt verwacht van een huisartsenpraktijk? Welk zorgpakket moet een huisartsenpraktijk bieden?
  2. Welke profielen moeten hiertoe aanwezig zijn binnen deze praktijk, inclusief de ondersteunende profielen?
  3. Hoe moet de relatie met de patiënt uitgebouwd worden? 
  4. Welk alternatief en gemengd financieringsmodel moet hierop geënt worden? Hoe ervoor zorgen dat dit financieringsmodel een goed evenwicht biedt tussen vrijheid en verantwoordelijkheid voor het zorgpakket.

De reflectiegroep was samengesteld uit brede vertegenwoordiging vanuit de sector: artsensyndicaten, wetenschappelijke beroepsverenigingen, huisartsenkringen, universiteiten, mutualiteiten, KCE, FOD Volksgezondheid en het RIZIV. Bij het afvaardigen van deze vertegenwoordiging werd gevraagd om zoveel mogelijk actieve huisartsen af te vaardigen en is voldoende aandacht gegeven om ook jonge en/of vrouwelijke huisartsen te betrekken.
Om deze vragen te beantwoorden kwam de reflectiegroep 2-wekelijks samen.

  • Terreinbevraging, focusgroepen en internationale voorbeelden

Parallel met de werkzaamheden van de reflectiegroep werden focusgroepen georganiseerd rond de onderzoeksvragen, via 11 LOK’s, die geselecteerd werden op basis van regionale spreiding, diversiteit in leeftijd en samenstelling van praktijktype van de deelnemers, gedurende de maanden oktober tot december 2022 om ook dieper op deze vragen in te gaan met groepen artsen van op het werkveld.

Daarnaast werd ook een brede bevraging bij de actieve huisartsen georganiseerd in januari 2023, ingevuld door 2.453 huisartsen, waarbij de huidige en toekomstige noden in kaart gebracht werden, ook de tevredenheid over de job en het financieringssysteem en de bereidheid tot verandering werden bevraagd.

Er werd wetenschappelijke input gevraagd aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, die de situatie hebben beschreven in 5 andere Europese landen met een gemengd financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde.

  • Eindrapport

Het eindrapport van de reflectiegroep werd overhandigd aan de minister en voorgesteld aan de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen.

Het rapport geeft de gevoerde discussies weer, waar er voor sommige thema’s veel convergentie vast te stellen was, en waar voor andere thema’s de standpunten meer uit elkaar liggen.

Het rapport bevat daarnaast een duidelijk kader voor een nieuw organisatie- en financieringsmodel, dat moet toelaten dat huisartsen zich kunnen toeleggen op taken waarvoor ze écht zijn opgeleid en alle patiënten verzekerd worden van een kwalitatieve en toegankelijke eerstelijnszorg.

In het huidige prestatiesysteem komt 77 procent van het inkomen van de huisarts uit het factureren van raadplegingen en bezoeken. Ongeveer 17 procent komt uit het beheer van het globaal medisch dossier (GMD).

Het rapport bevat het voorstel om:

  • deze verhouding tussen prestatie- en capitatiefinanciering beter in balans te brengen door het aandeel van honoraria te verlagen, maar het aandeel van de betaling per patiënt te verhogen, en aan te passen volgens de zorgzwaarte. Dit heeft als doel de taken die in het basispakket van een huisartspraktijk zitten, maar momenteel niet - of onvoldoende - gefinancierd worden correcter te vergoeden en meer in te zetten op samenwerking, taakdelegatie, preventie en proactieve zorg.
  • een premiefinanciering als 3e financieringspijler voor de praktijk te voorzien, die moet inzetten op kwaliteit, ondersteuning, beschikbaarheid en waarbij ook een optionele financiering wordt voorzien voor een verpleegkundige in de huisartspraktijk en voor het beheer van de praktijk.

  • Uitwerken financieringsvoorstel

Op basis van de conclusies en het voorstel van de reflectiegroep, wordt binnen de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen het nieuw evenwichtig financieringskader verder verfijnd en concreet uitgewerkt in de komende maanden. Na implementatie zullen artsen vrijwillig kunnen instappen in dit nieuwe model.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 07 maart 2023