Het sociaal statuut van de arts

Als geconventioneerde arts kunt u een sociaal voordeel genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, krijgt u een ander conventievoordeel. De beide voordelen samen krijgen de naam ‘sociaal statuut’. Hier zijn de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten en de aanvraagprocedure.

 

Wat is het sociaal statuut?

Het sociaal statuut is een financiële tegemoetkoming voor zorgverleners die aan drie voorwaarden voldoen:

 • beschikken over een erkenning of goedgekeurd stageplan (artsen die een RIZIV-nummer hebben met een bevoegdheidscode voor artsen zonder bijzondere beroepstitel en huisartsen op basis van verworven rechten worden hier gelijkgesteld met erkende artsen - onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad);
 • toegetreden zijn tot het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen;
 • voldoende klinische activiteit hebben.

Het sociaal statuut bestaat uit twee luiken in de vorm van een rente, een pensioen of een kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/ of overlijden:

 • het sociaal voordeel
 • het conventievoordeel.

Wat is het sociaal voordeel?

Het sociaal voordeel is – afhankelijk van uw keuze – ofwel:

 • een jaarlijkse bijdrage die gestort wordt aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract hebt afgesloten voor een vervangingsinkomen ingeval van invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst. In dit geval moet uw contract uiterlijk ingaan op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.
 • een recht op pensioen ingeval van rust en/of overleving, dat u bij onze dienst kunt reserveren.
  Let op: Dat gereserveerde recht is een uitdovend systeem. U kunt bij onze dienst vanaf het premiejaar 2017 enkel nog een recht op pensioen reserveren als u dat al een eerste keer gedaan heeft voor een eerder premiejaar.


Wat is het ander conventievoordeel na pensioenopname?

Vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen, kan u enkel nog een ander conventievoordeel genieten: dat is een bedrag dat wij rechtsreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer.

Let op:

Als u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om van het sociaal statuut te kunnen genieten, moet u aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet tot het huidige nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen toegetreden zijn:
  • hetzij voor de uitoefening van uw volledige beroepsactiviteit;
  • hetzij onder de voorwaarden van tijd en plaats die u aan ons hebt meegedeeld.

   U moet voor het hele jaar tot het akkoord toegetreden zijn, behalve voor het jaar waarin we uw 1e RIZIV-nummer toekennen.

   Wij verifiëren deze informatie op basis van de gegevens die geregistreerd zijn bij onze diensten. Zorg ervoor dat uw toetredingsstatus steeds up-to-date is via ProGezondheid.

 2. U heeft een erkenning en een RIZIV-nummer voorbehouden aan huisartsen of artsen-specialisten of u hebt een goedgekeurd stageplan om die erkenning te krijgen.

  We verifiëren deze informatie op basis van de gegevens die door de bevoegde instantie zijn verstrekt.
  Als u een verschil vaststelt tussen onze gegevens en de werkelijkheid, kan u, afhankelijk van uw taalrol, contact opnemen met de bevoegde dienst binnen de Fédération Wallonie-Bruxelles of het Agentschap Zorg & Gezondheid (Vlaamse overheid).

  Artsen die een RIZIV-nummer hebben met een bevoegdheidscode voor artsen zonder bijzondere beroepstitel en huisartsen op basis van verworven rechten worden hier gelijkgesteld met erkende artsen - onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 3. U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) gedurende het hele jaar effectief uitgeoefend hebben. De ‘niet-effectieve perioden’ en alle uitzonderingen op de voorwaarde van effectieve uitoefening van de activiteit zijn reglementair bepaald (in art. 7 en 9 § 4 van het KB van 05/05/2020). Indien u in het desbetreffende premiejaar aan sanctiemaatregelen was onderworpen, kan u voor dat jaar geen aanspraak maken op het sociaal statuut.

  De effectieve uitoefening toetsen wij af aan de hand van een minimale activiteitsdrempel die u in het premiejaar moet bereiken.

  Uitzondering:

  U hoeft geen minimumbedrag te hebben aangerekend als u op 1 januari van het referentiejaar minder dan 5 jaar een RIZIV-nummer had dat voorbehouden is voor een erkend huisarts of arts- specialist of als u in de loop van het premiejaar een door de bevoegde instantie erkende stage of uw basisopleiding als arts volgde.

Wat is de minimale activiteitsdrempel?

De minimale activiteitsdrempel drukken wij op 2 manieren uit:

 1. 1. Als u een klinische activiteit uitoefent die de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) individueel ten laste neemt, dan geldt als drempel een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen, aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering. Dat minimumbedrag varieert per specialisme. Deze verstrekkingen zijn:
  • ofwel geboekt op uw eigen naam (profielgegevens)
  • ofwel legaal geboekt op naam van een andere arts.

 2. In een minimale gemiddelde wekelijkse beroepsactiviteit van 13 uur per week, enkel in volgende situaties:
  • U levert prestaties die de verplichte ziekteverzekering ten laste neemt, maar die niet geboekt zijn op uw eigen naam of op naam van een andere arts.
  • U werkt samen met de verplichte ziekteverzekering om klinische taken te vervullen die de verplichte ziekteverzekering niet ten laste neemt, maar die wel bijdragen tot de uitvoering ervan.

De wekelijkse beroepsactiviteit in kwestie is zeer breed en omvat verschillende functies zoals:

 • Een arts die een preventieve klinische activiteit uitoefent, zonder de behandelende arts te zijn. Bijvoorbeeld: schoolgeneeskunde, abortusarts in centra voor gezinsplanning, arts bij Kind & Gezin, ...;
 • een klinische activiteit in een ziekenhuisomgeving. Bijvoorbeeld: hoofdartsen, afdelingshoofden en equivalenten, zaalartsen, ...;
 • Arts in een gespecialiseerd centrum (revalidatiecentra, dagcentra, GGZ, enzovoort) of woonzorgcentrum (bijvoorbeeld als CRA);
 • Arts werkzaam als hygiënist;
 • Arts die de transfusiegeneeskunde beoefent.

Wij beschikken enkel over de profielgegevens; dat zijn de verstrekkingen op uw naam. Voor de andere verstrekkingen vragen wij u, tijdens de evaluatieperiode (doorgaans in juli), om ons de informatie te bezorgen die nodig is voor een goede beoordeling van uw situatie:

 • Als uw activiteit wettelijk op naam van een andere arts wordt geboekt, bezorgt u ons:
  • het bewijs van deze juridische constructie;
  • een verklaring op eer van de andere arts waarin wordt vermeld welk aandeel van de verstrekkingen/profielgegevens aan u wordt toegekend;
 • U bezorgt ons een schriftelijk bewijs van het aantal uren dat u deze activiteit uitoefende als:
  • u prestaties levert die de verplichte ziekteverzekering ten laste neemt, maar die niet geboekt zijn op uw eigen naam of op naam van een andere arts
   of
  • u samenwerkt met de verplichte ziekteverzekering om klinische taken te verrichten die de verplichte ziekteverzekering niet ten laste neemt, maar die wel bijdragen tot uitvoering ervan

Opmerkingen

 • U kunt de activiteitsdrempel bereiken door een cumul van uw aangerekende verstrekkingen en uw gemiddelde wekelijkse beroepsactiviteit. In dit geval zullen we uw activiteit berekenen als een totaal van de breuken ten aanzien van de respectievelijke activiteitsdrempel.

Welk bedrag ontvangt u?

 • Voor het premiejaar 2022 gaat het om een bedrag van:
  • 5.128,78 euro bij volledige toetreding tot het akkoord
  • 2.419,39 euro bij gedeeltelijke toetreding

Let op:

 • Bent u voor het premiejaar volledig toegetreden tot het akkoord en bereikt u de helft van de activiteitsdrempel, dan heeft u recht op het bedrag bij gedeeltelijke toetreding. 
 • Bent u gedeeltelijk toegetreden tot het akkoord en bereikt u de helft van de activiteitsdrempel, dan heeft u geen recht op de premie.
 • Bent u arts in opleiding op 31 december 2022, dan is het bedrag van de premie 6.401,38 euro.

 • Als u het recht op een pensioen bij onze dienst reserveert, dan zijn de bedragen vanaf 1 januari 2022 de volgende:
  • 6.138,71 euro voor het rustpensioen
  • 5.115,73 euro voor het overlevingspensioen

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

We hebben de aanvraagprocedure geautomatiseerd zodat u zo weinig mogelijk stappen moet ondernemen.

Heeft u recht op het sociaal voordeel als niet-gepensioneerde zorgverlener?

 • De verzekeringsonderneming bij wie u bent aangesloten stuurt ons op continue basis contractgegevens door.

 • In de loop van februari van het jaar X+1, zal u toegang hebben tot uw dossier van het jaar X in de module “sociaal statuut” van de applicatie ProGezondheid.

  In deze module:
  • kan u de door uw verzekeringsonderneming doorgestuurde contractgegevens raadplegen en indien nodig een contract aan uw dossier koppelen (bijvoorbeeld als er 2 contracten zijn).
  • krijgt u informatie of u voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel (geconventioneerd, actief in het kader van de ziekteverzekering, ...).

 • Hebben wij voor u een gekoppeld contract en voldoet u aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel ? Dan zullen wij voor u in juli X+1 een automatische premieaanvraag aanmaken en het bedrag van het sociaal voordeel berekenen waarop u volgens ons recht heeft (=evaluatieresultaat).

  Dit zal o.a. gebeuren op basis van een koppeling met :
  • uw profielgegevens
  • de gegevens van externe authentieke bronnen, zoals RSZ en RSVZ.
 • In de periode juli – augustus X+1 kunt u, als u dat wenst, uw evaluatieresultaat in ProGezondheid raadplegen.
  • Heeft u volgens onze evaluatie recht op het maximumbedrag? Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen. De raadpleging in ProGezondheid is vrijblijvend.
  • Heeft u geen recht op het maximumbedrag en/of hebben wij van u extra gegevens nodig? Dan kan u ons deze via ProGezondheid bezorgen.
   Deze gegevens kunnen gaan over een (in)activiteit die niet in uw profiel is opgenomen.
   U vindt meer informatie onder de rubriek: “Wat is de minimale activiteitsdrempel?
  • Hebben wij voor u geen automatische premieaanvraag gemaakt omdat u volgens ons niet voldoet aan de basisvoorwaarden of omdat uw contract niet of te laat gekoppeld was? Dan kan u via ProGezondheid alsnog een premieaanvraag indienen.
 1. Vanaf september X+1 nemen wij een definitieve beslissing over het sociaal voordeel en kunnen wij tot uitbetaling overgaan. U zal op dat moment ook de mogelijkheid krijgen om deze beslissing online te betwisten.

Heeft u recht op het ander conventievoordeel na pensioenopname?

Dan verloopt de geautomatiseerde procedure op dezelfde manier en volgens dezelfde timing als voor niet-gepensioneerde zorgverleners.

Het enige verschil is dat wij voor u niet over een contract moeten beschikken, maar wel over een bankrekeningnummer dat u via de module “Financiële gegevens” in ProGezondheid kan raadplegen of invullen.

Uw e-mailadres om te kunnen communiceren

Wij zullen u via e-mail informeren over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van uw sociaal statuut (terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat, beslissing m.b.t. de toekenning van het sociaal statuut,…).

Heeft u ons nog geen e-mailadres meegedeeld? Dan kan u dit alvast via de module “Contactgegevens” in ProGezondheid in orde brengen.

Bent u niet geïnformatiseerd?

In een overgangsperiode behouden wij nog een aantal papieren informatiestromen:

 • Als wij voor u geen automatische premieaanvraag hebben aangemaakt, kan u een papieren aanvraag doen vanaf juli X+1
 • Als wij geen geregistreerd e-mailadres van u hebben, dan sturen wij onze definitieve beslissing in september via de post.
 • Om een beslissing via de post te betwisten moet u het betwistingsformulier verzenden via aangetekend schrijven binnen de 60 dagen na kennisgeving van onze beslissing.

Opgelet: als u niet gepensioneerd bent, moet uw verzekeringsonderneming ons uw contract wel altijd via digitale weg bezorgen. Uw verzekeringsonderneming werkt hiervoor met ons samen in het kader van het project InfoSS.

Een mandaat geven voor het online beheer van mijn sociaal statuut

U heeft de mogelijkheid om één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen te mandateren om uw sociaal statuut online te beheren.

Zowel de mandaatnemer als uzelf kunnen de aanmaak van het mandaat opstarten. Dit gebeurt via het  beveiligde systeem "Self Service Mandates".

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 februari 2023