Geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde

Als huisarts komt u in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten (=geïntegreerde praktijkpremie). U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wat is een geïntegreerde praktijkpremie?

De geïntegreerde praktijkpremie is een forfaitair bedrag dat wij jaarlijks betalen aan huisartsen om de werking van hun praktijk en het gebruik van E-diensten te ondersteunen.

Wie krijgt deze premie?

U hebt recht op deze premie als u tijdens het premiejaar huisarts of huisarts in opleiding bent:

Bijkomende voorwaardes bepalen het specifieke bedrag.

Hoeveel bedraagt de premie?

De grootte van deze premie hangt af van meerdere voorwaarden.

Bent u in het premiejaar:

  • huisarts in opleiding en gebruikt u een aanvaard softwarepakket?
    Dan heeft u altijd recht op 800 euro.
  • effectief huisarts?
    Dan hangt het bedrag af van uw situatie en het premiejaar (zie hieronder).

Premiejaren 2021 en 2022: situaties en hun voorwaarden

Gedetailleerde uitleg op onze pagina “toelichting bij de voorwaarden

Uw situatie Bedrag (EUR)

Situatie 1: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

1000

Situatie 2: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

3500

Situatie 3: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

4500

Situatie 4: U voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

6000

 

Specifieke situatie voor huisartsen (in opleiding) in een groepspraktijk of medisch huis.

Maakte u het volledige premiejaar deel uit van één enkele geregistreerde groepspraktijk of medisch huis en haalde u zelf niet de drempel voor een bepaalde parameter van het gebruik van E-diensten, dan bent u daarvoor toch in orde als de huisartsen binnen uw groepspraktijk of medisch huis gemiddeld de vastgelegde drempel bereiken. 

Let wel:
Voor de berekening van dit groepsgemiddelde houden wij enkel rekening met de huisartsen:

  • die gedurende het volledige premiejaar erkend waren en werkten binnen één enkele groepspraktijk of medisch huis
  • waarvan de groepspraktijk of medisch huis en het lidmaatschap bij ons geregistreerd zijn vóór 1 april van het jaar volgend op het premiejaar

Wanneer moet u de premie aanvragen?

U kunt uw premie voor 2021 aanvragen vanaf 18 juli tot en met 31 oktober 2022.

Hoe moet u de premie aanvragen?

  • Gebruikt u een aanvaard softwarepakket, dan dient u uw aanvraag online in via de module ‘Premieaanvragen’ van onze ProGezondheid-toepassing. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van E-diensten in de gemeten referentieperiode. U verneemt ook online het bedrag waarop u volgens onze beschikbare gegevens recht hebt.

Als u niet akkoord gaat met het bedrag waarop u recht hebt, dan kunt u dat binnen de 60 dagen na indiening van uw aanvraag online betwisten bij de leidend ambtenaar van onze Dienst geneeskundige verzorging via dezelfde ProGezondheid-module ‘Premieaanvragen’. Bij deze online betwisting moet u een bijlage opladen waarin u aanduidt welke criteria u betwist en waaraan u de nodige bewijsstukken toevoegt

Als u volgens onze gegevens niet in aanmerking komt voor de basispremie, dan brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. U hebt de mogelijkheid om de beslissing via een aangetekende brief te betwisten bij de leidend ambtenaar van onze Dienst geneeskundige verzorging. U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving van de beslissing.

Wanneer en op welk rekeningnummer betalen wij de premie?

Reglementair gezien gebeurt de uitbetaling vóór het einde van het jaar waarin u de premieaanvraag indient. In de praktijk betalen wij minstens op tweemaandelijkse basis.

Wij betalen uw premie op het rekeningnummer waarop wij ze in het verleden stortten. Als wij uw rekeningnummer al kennen, dan hoeft u dat rekeningnummer dus niet opnieuw te registreren.

Als u uw premie online aanvraagt, dan kunt u dat rekeningnummer indien nodig wijzigen op het moment dat u uw aanvraag indient. Volg in de overige gevallen de procedure vermeld op onze webpagina ‘Uw financiële gegevens aan ons meedelen’.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 15 december 2022