Nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen

Nomenclatuur van de logopedieverstrekkingen


Nomenclatuur en interpretatieregels

Huidige tekst van de nomenclatuur: Gecoördineerde tekst (art. 36)

Er bestaan ook een aantal interpretatieregels betreffende artikel 36 van de nomenclatuur.

Let op: De nomenclatuur van de logopedieverstrekkingen wijzigt op 1 mei 2023 (K.B. van 08.02.2023).

Welke nomenclatuurwijzigingen op 1 mei 2023?

  • Wijziging collectieve zittingen ouderbegeleiding

Collectieve zittingen ouderbegeleiding konden plaatsvinden met drie of vier ouderparen. Vanaf 1 mei zullen ze kunnen met drie, vier, vijf of zes ouderparen, aangezien deze werkwijze efficiënter is. Bovendien worden de wachtlijsten voor ouderbegeleiding beperkt.

Voor deze collectieve zittingen ouderbegeleiding wordt het tarief per patiënt gewijzigd (zie de tarieven die van toepassing zijn vanaf 01/05/2023).

  • Wijziging van de voorschrijverstabel

De tabel van voorschrijvers voor de eerste aanvraag van behandeling is gewijzigd met het oog op vereenvoudiging. De lijst wordt uitgebreid, zodat meer specialisten een geschikt voorschrift voor bepaalde behandelingen kunnen afleveren.

  • Wijziging van §2 b) 6.3: chronische spraakstoornissen

De omschrijving van de stoornis is aangepast als volgt: "Chronische spraakstoornissen ten gevolge van neuromusculaire aandoeningen opgenomen in de lijst die gehanteerd wordt door de referentiecentra voor neuromusculaire aandoeningen, of ten gevolge van de ziekte van Parkinson of van de ziekte van Huntington of ten gevolge van hersenverlamming bij kinderen tot de leeftijd van 3 jaar, geattesteerd door de neuroloog, met uitsluiting van dementie of symptomen van beginnende dementie.”

Het doel van deze wijziging is om een meer nauwkeurige definitie te geven van de voorwaarden die toegang kunnen geven tot een terugbetaling voor de behandeling van chronische spraakstoornissen, op basis van een reeds bestaande lijst voor de geconventioneerde centra. De desbetreffende neuromusculaire ziekten worden vermeld op onze specifieke webpagina (niet-exhaustieve lijst)

  • Wijziging van §2 b) 6.5: orthodontie

De omschrijving van de stoornis is aangepast als volgt: "6.5. veelvuldige functionele stoornissen in relatie tot een orthodontische stoornis.”
De lijst van toegelaten voorschrijvers werd ingeperkt: de NKO-arts, de orthodontist, de algemeen tandarts en de arts-specialist in stomatologie.

  • Verduidelijken of schrappen van bepaalde termen en actualiseren van de woordenschat

Voor bepaalde termen zijn definities toegevoegd, bv. voor afasie, dysglossie en dysartrie.

Bepaalde woorden zijn vervangen met het oog op het gebruik van een meer actuele woordenschat, zoals “arts” i.p.v. “geneesheer”, “buitengewoon onderwijs” i.p.v. “bijzonder onderwijs” en “beperking” i.p.v. “handicap”.

Een aantal verouderde (verwijzing naar de Erkenningsraad in verband met de toekenning van visa) of onjuiste passages of termen (bv. bradylalie) zijn geschrapt.

Limitatieve lijsten van tests

De stoornissen inzake receptieve en/of expressieve taalontwikkeling, dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie, stotteren en stemstoornissen dienen aangetoond te worden door tests. Deze tests dienen voor te komen op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten goedgekeurde limitatieve lijst van tests

Er is eveneens een limitatieve lijst van IQ-tests.

Honoraria en tegemoetkoming

Voor de collectieve zittingen ouderbegeleiding wordt het tarief per patiënt gewijzigd.
Voor deze verstrekkingen veranderen de tarieven dus vanaf 1 mei 2023.

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 april 2023