Het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen

Het ‘Nationaal akkoord’ legt heel wat cruciale afspraken vast tussen de tandartsen en de ziekenfondsen. Het wordt afgesloten voor 2 jaar en bepaalt onder andere de tarieven die toegetreden tandartsen mogen aanrekenen. Het aantal toetredingen tot het Nationaal akkoord bepaalt of het akkoord in werking treedt in het land en per arrondissement.

 

Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2022-2023

Op 20 december 2021 heeft de Nationale Commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen een nieuw akkoord afgesloten. Dit akkoord dekt de jaren 2022 en 2023 en is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 07 februari 2022.

Enkele van de belangrijkste maatregelen aan de tandheelkundigen in het akkoord zijn:

 • Verschillende maatregelen om de tandzorg toegankelijker te maken, zoals de aanpassing van de leeftijdsgrens voor het jaarlijks mondonderzoek tot 80 jaar.
 • Een aanzienlijke herwaardering van verschillende honoraria, waaronder de raadpleging van de algemene tandarts tot 27 euro.
 • De ontwikkeling van een financieel kader voor de integratie van de mondhygiënisten in de tandheelkundige zorg.

Het Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen werd op 28 januari 2021 door de Ministerraad goedgekeurd. Daarbij wordt verwezen naar de volgende opmerkingen van de Staatssecretaris voor Begroting:

 • “(Om ervoor te zorgen dat hun activiteiten in optimale omstandigheden kunnen worden verdergezet, dringt de Nationale Commissie erop aan dat de tegemoetkoming voor beschermingsmateriaal en de beschermingsmaatregelen wordt voortgezet voor de tweede helft van 2021 en zolang de crisis aanhoudt. De Nationale Commissie vraagt om de tegemoetkoming voor het tweede semester 2021 uiterlijk op 30 juni 2022 te betalen en om de eventuele tegemoetkomingen voor het eerste semester 2022 uiterlijk tegen 10/12/2022 te betalen. Het niet nakomen van deze verbintenis leidt tot de beëindiging van het akkoord.”)
  We kunnen niet vooruitlopen op het feit of de maatregel beschermingsmateriaal na de huidige vastgestelde termijn van 31 maart 2022 zou worden verlengd. De beëindiging van het akkoord gekoppeld aan een eventuele niet-verlenging bindt daarom alleen de onderhandelaars van het akkoord.

 • de compensatie voor een eventuele budgetoverschrijding die te wijten is aan een stijging van het percentage derdebetaler of als gevolg van de invoering van nieuwe verstrekkingen voor mondhygiënisten zal worden gezocht binnen de gezondheidszorgbegroting.

 • rekening houdend met de te realiseren onderbenutting van 50 miljoen euro en rekening houdend met de andere genomen initiatieven die begin 2022 zijn ingegaan (het KB transportkosten, de maximumfactuur en het KB Kine IMC), er slechts een saldo van 11.530000 euro overblijft op dit budget. Dit wil zeggen dat de meeste andere initiatieven slechts zeer laat in 2022 of eventueel slechts in 2023 zullen kunnen ingaan.

De belangrijkste maatregelen van het akkoord 2022-2023 op een rij of raadpleeg de volledige tekst van het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2022-2023.

Inwerkingtreding van het akkoord

Het globale percentage van weigeringen tot het akkoord bedraagt 39,59 procent of 4.295 niet-geconventioneerde tandartsen (vaststelling van de NCTZ op 24 maart 2022). Het nationaal akkoord 2022-2023 treedt dus in werking op 24 maart 2022, behalve in de 5 arrondissementen waar het weigeringspercentage 50% overschreed:

 • arrondissement Antwerpen
 • arrondissement Mechelen
 • arrondissement Turnhout
 • arrondissement Roeselare
 • arrondissement Sint-Niklaas

Aantal toetredingen en weigeringen tot het akkoord per arrondisement.

Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2020-2021

Op 30 januari 2020 sloot de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen een akkoord tussen de tandartsen en de ziekenfondsen voor de jaren 2020-2021. De Ministerraad keurde dit goed op 13 maart 2020. 

De belangrijkste maatregelen in het akkoord zijn:

 • De uitwerking van maatregelen over kostentransparantie van de tandheelkundige zorg.
 • De uitwerking van een meerjarenplan voor de mondzorg, met het vastleggen van gezondheidsdoelstellingen zoals de integratie van de mondhygiënisten in de sector.
 • De invoering van maximumtarieven voor enkele verstrekkingen in een precies kader dat tariefzekerheid  en transparantie kan garanderen aan de patiënt.
 • De verhoging van honoraria op 1 maart 2020 binnen de indexmassa van 1,95% rekening houdende met de gebruikelijke afrondingen.
 • De stijging van het bedrag van het sociaal statuut tot 3200 euro.

Inwerkingtreding van het akkoord 2020-2021

Het globale percentage van weigeringen tot het akkoord bedraagt 39,56 %; er zijn namelijk 4.144 niet-geconventioneerde tandartsen (vaststelling van de NCTZ op 30 april 2020). Het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2020-2021 treedt dus in werking op 7 mei 2020, behalve in de 7 arrondissementen waar het weigeringspercentage 50 % overschreed:

 • arrondissement Antwerpen
 • arrondissement Mechelen 
 • arrondissement Turnhout 
 • arrondissement Roeselare 
 • arrondissement Veurne
 • arrondissement Dendermonde 
 • arrondissement Sint-Niklaas.

Aantal toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2020-2021, per arrondissement

De nieuwe maximumtarieven voor bepaalde verstrekkingen zijn van toepassing vanaf 7 mei 2020 (punt 6.2). Overzicht van de verstrekkingen met maximumtarief en bijhorende pseudocodes

Wijzigingsclausule 2019 bij het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018

Op 6 december 2018 sloot de nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen unaniem een wijzigingsclausule die het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018 tot en met 31 december 2019 verlengt. De afspraken van het akkoord die nog niet werden uitgevoerd, zullen worden uitgevoerd in 2019.

De afspraken van het akkoord die nog niet werden uitgevoerd, zullen worden uitgevoerd in 2019. Bovendien omvat de tekst twee nieuwe projecten die de Commissie zal uitvoeren:

 • Een onderzoek naar een nieuw zorgmodel waarin mondhygiënisten geïntegreerd zijn in de tandheelkundige zorgen.
 • Een praktisch terreinonderzoek naar de toegankelijkheid tot tandheelkundige zorgen voor kwetsbare personen.

Inwerkingtreding van de wijzigingsclausule bij het akkoord 2017-2018

Op 25 juli 2019 heeft de NCTZ vastgesteld dat het globale percentage van weigeringen 39,98 %, was of 4124 niet geconventioneerde tandartsen. De wijzigingsclausule bij het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018 kan dus in werking treden voor het jaar 2019, behalve in de 5 arrondissementen waar het weigeringspercentage 50% overschreed:

 • arrondissement Antwerpen
 • arrondissement Mechelen
 • arrondissement Turnhout
 • arrondissement Roeselare
 • arrondissement Sint-Niklaas.

Gedetailleerde informatie over het aantal toetredingen en weigeringen vindt u in een tabel per arrondissement.

Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018

Op 12 april 2017 is een akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen afgesloten voor de jaren 2017-2018.

Volgens de wet liep de termijn voor het bepalen van het percentage van toetreding tot dit akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018 af op 2 juni 2017.
 
Dit jaar moesten de tandartsen voor de eerste keer hun gedeeltelijke toetreding of hun weigering on line registreren. Om die reden had de Nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen (NCTZ) beslist om de termijn om de toetreding of weigering te registreren te verlengen tot en met 14 juni. 
 

Inwerkingtreding van het akkoord 2017-2018

Op 15 juni 2017 heeft de NCTZ vastgesteld dat het globale percentage van weigeringen op de volgens de wet voorziene datum (2 juni 2017) 38,63 %, was of 3.788 niet geconventioneerde tandartsen. Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2017-2018 kan dus in werking treden vanaf 1 mei 2017. 

Individueel conventiestatuut

Op het individueel niveau, houden we wel rekening met de weigeringen die tot en met 14 juni werden geregistreerd.  

Bijzondere inwerkingtreding

 
In 5 arrondissementen was het percentage weigeringen hoger dan 50 % (op 2 juni) :
 
 • arrondissement Antwerpen
 • arrondissement Mechelen
 • arrondissement Turnhout
 • arrondissement Roeselare
 • arrondissement  Sint-Niklaas.

De NCTZ wees op het relatief hoge aantal algemeen tandheelkundigen die toegetreden waren in de arrondissementen Roeselare, Turnhout en Sint-Niklaas. De NCTZ meende dat hierdoor voldoende aanbod voor het geheel van de tandheelkundige zorg aan de vastgelegde tarieven bestond in die 3 arrondissementen. In die context stelde de NCTZ vast dat ook voor die 3 arrondissementen het akkoord in werking kon treden. In de arrondissementen Antwerpen en Mechelen vroeg de NCTZ initiatieven aan de beroepsorganisaties.

Op 31 augustus 2017 heeft de NCTZ kennis genomen van de acties die de beroepsorganisaties in de arrondissementen Antwerpen en Mechelen hebben ondernomen, waardoor het percentage van weigeringen licht is gedaald. In Antwerpen en Mechelen noteren we een daling van respectievelijk 56,59 op 14 juni naar 55,39% en van 55,24 naar 53,28%.

De NCTZ meent dat er voor de patiënten van die 2 arrondissementen voldoende toegankelijkheid is tot tandzorg en stelt daarom ook vast dat het Nationaal akkoord er voor 2017 in werking kan treden.

Gedetailleerde informatie over het aantal toetredingen en weigeringen vindt u in een tabel per arrondissement. 

Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen 2015-2016

Op 30 maart 2015 is het akkoord tandartsen-ziekenfondsen voor 2015 en 2016 in werking getreden in het volledige land:

 • Op 6 maart 2015 was dat al het geval in alle arrondissementen, met uitzondering van Mechelen en Antwerpen.
 • Op 30 maart 2015 heeft de Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen vastgesteld dat het akkoord ook in werking kan treden in Mechelen en Antwerpen.

62,64% van de tandartsen treedt toe tot het akkoord. De conventioneringsgraad varieert sterk van arrondissement tot arrondissement. Gedetailleerde informatie over het aantal toetredingen en weigeringen vindt u in een tabel per arrondissement.

Contacten

 

Laatst aangepast op 25 maart 2022