Fabrikanten en verdelers van mobiele medische toepassingen: uw applicatie aanmelden

De verzekering voor geneeskundige verzorging zal in sommige gevallen mobiele medische toepassingen integreren in het terugbetalingssysteem.

Bent u een fabrikant of distributeur van mobiele medische toepassingen? Hier zijn de voorwaarden en de procedure voor het melden van uw mobiele medische applicatie.


Wat is een mobiele medische toepassing?

Onder mobiele medische toepassing verstaan we een software toepassing die:

 • beschikt over een CE-markering als medisch hulpmiddel,
 • een patiënt toelaat om vanuit zijn eigen omgeving gezondheidsgerelateerde informatie (al dan niet via sensoren) te delen met een zorgverlener.

Om in aanmerking te komen voor niveau 3 en een notificatie te kunnen indienen, moet de softwaretoepassing bijkomend voldoen aan:

 • de criteria voor niveau M2
 • een zorgverlener toelaten om bij een patiënt vanop afstand een diagnose te stellen, een therapie toe te passen of hem/haar te monitoren via een medisch hulpmiddel dat ontworpen is voor gebruik door de patiënt in zijn eigen omgeving.

Hoe kan u uw toepassing aanmelden?

Als uw bedrijf een mobiele medische toepassing op de Belgische markt brengt die in het gezondheidssysteem kan geïntegreerd worden, kan u deze aanmelden door het invullen van dit formulier voor de aanmelding van mogelijkheid tot integratie van een mobiele applicatie in een bestaand, gewijzigd of nieuw zorgproces.

Opgelet: dit is een aanmelding en geenszins een aanvraagprocedure tot opname in de terugbetaling.

Uw applicatie moet voldoen aan de definities van M1 en M2 van de validatiepiramide.

In dit aanmeldingsformulier beschrijft u gedetailleerd de werkwijze van de applicatie, situeert deze in het zorgproces en beschrijft de mogelijkheden om dit in een bestaand, gewijzigd of nieuw zorgproces te integreren. Tevens wordt een evaluatie van de financiële impact bij de aanmelding gevoegd.

Welke stappen doorloopt u om uw applicatie te integreren in ons gezondheidssysteem?

 1. Zodra de aanvraag is aangemeld, start een specifieke werkgroep:  

De specifieke werkgroep bestaat uit:

 • onafhankelijke experten en ervaringsdeskundigen in het bedoelde zorgproces
 • vertegenwoordigers van de bevoegde zorgverstrekkers, van de verzekeringsinstellingen en van de patiënten;
 • vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties (enkel raadgevende stem).

Die onderzoekt in welke mate de integratie van de mobiele applicatie in het zorgsysteem een interessante en waardevolle aanvulling of vervanging van de huidige praktijk is.

U wordt ook uitgenodigd om uw mobiele toepassing en de integratie ervan in de zorg toe te lichten aan de specifieke werkgroep.

Op basis van de evaluatie van de klinische evidentie in het dossier, de mogelijke integratie in het zorgproces (feasability), de mogelijke verbetering en/of aanvulling ten opzichte van de huidige praktijk (added value) en de budgettaire weerslag zal de specifieke werkgroep zijn advies aan het Verzekeringscomité voorleggen:

Het advies wordt genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden.

 • ofwel een positief advies: de specifieke werkgroep stelt voor om een opname in het vergoedingssysteem uit te werken. Hij geeft daarbij tevens aan door wie (Technische Rade, Overeenkomstencommissies, …) deze opdracht zal worden uitgevoerd;
 • ofwel een negatief advies: de werkgroep stelt voor om deze mobiele applicatie niet te integreren in het vergoedingssysteem.
 1. Het Verzekeringscomité beslist op basis van dit advies of er wordt overgegaan tot het uitwerken van een integratie van de mobiele toepassing in het zorgproces en vergoedingssysteem en geeft de opdracht hiervoor aan de betrokken organen.


We hanteren bepaalde niet-bindende richttermijnen (streefdata) voor het doorlopen van deze procedure:

 • de richttermijn waarbinnen de specifieke werkgroep na samenstellen ervan zich uitspreekt over de integratie van een aangemelde mobiele medische toepassing bedraagt 6 maanden;
 • het Verzekeringscomité geeft de richttermijn waarbinnen het advies van de werkgroep dient te worden uitgewerkt;
 • de procedure na het geven van de opdracht tot uitwerking door het Verzekeringscomité is afhankelijk van de frequentie en data van vergaderingen van de betrokken organen alsook van het beschikbare budget.

We brengen de aanmelder regelmatig op de hoogte van de stand van zaken.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 21 maart 2022