Project VIDIS: elektronisch delen van gegevens over geneesmiddelen

In onze gedigitaliseerde wereld is elektronische gegevensuitwisseling een must. Ook als het over geneesmiddelen gaat, is elektronisch delen van informatie niet meer weg te denken. Het project VIDIS (Virtual Integrated Drug Information System) doet op dat vlak een stevige duit in het zakje: het zet een effectieve en efficiënte gegevens- en informatiedeling centraal over alle aspecten van de medicamenteuze behandeling.
Wij coördineren dit veelbelovende project dat de patiënten beter informeert en bijdraagt tot een hoge zorgkwaliteit en een vlottere multidisciplinaire samenwerking.

De doelstellingen van VIDIS

Het VIDIS-project wil gegevens- en informatiedeling organiseren en stimuleren tussen alle partijen die betrokken zijn bij het medicamenteuze proces:

 • de patiënt en zijn entourage.
 • de ambulante zorgverleners onderling (artsen, apothekers, enz.)
 • de ambulante zorgverleners en het ziekenhuismilieu

De concrete doelstellingen van VIDIS zijn:

 • harmonisch laten samengaan van alle processen rond geneesmiddelen (klassieke processen zoals bv. voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen, maar ook zorgkwaliteitsprocessen zoals bv. ‘medication review’)
 • de bestaande systemen voor medicatiegegevensdeling beter laten samenwerken
 • de kwaliteit van de beschikbare medicatiegegevens optimaliseren door goede afspraken te maken, zoals:
  • afspraken over de structuur om de medicatiegegevens in te bewaren (standaarden)
  • de afspraak dat iedereen in België dezelfde officiële bron voor die medicatiegegevens gebruikt, zodat we die op 1 plaats up-to-date kunnen houden.

Ontwikkeling en verandering

VIDIS bouwt verder op bestaande informaticatoepassingen die toelaten om een inzicht te krijgen in de geneesmiddelen die een patiënt moet nemen (bv. voor het medicatieschema,  openstaande voorschriften, afgeleverde medicijnen, dagboeknotities, enz.), maar er zullen ook nieuwe toepassingen komen.

VIDIS is echter meer dan de som van een aantal informaticatoepassingen: het staat ook voor een verandering van de werkmethodes van alle betrokkenen. De kernwaarden die daarbij centraal staan, zijn:

 • multidisciplinaire samenwerking
 • transparantie
 • efficiëntie en effectiviteit
 • kwaliteit van de zorg.

We werken eraan dat op termijn het volgende mogelijk zal zijn:

 • voorschrijven met zicht op het medicatieschema van de patiënt
 • medicatie voorschrijven als behandeling en niet langer als verpakking
 • vereenvoudigd voorschrijven en follow-up van een chronische behandeling
 • een duidelijker definiëring van de rollen en verantwoordelijkheden van elke zorgverlener met betrekking tot de medicamenteuze behandeling, ondersteund door gebruiksvriendelijke software
 • enz.

U kan doorklikken naar het Webinar en de presentatie van 28/04/21 voor meer inzicht over de stand van zaken van VIDIS vandaag, over het veranderingsproces dat VIDIS voor ogen heeft en de weg daarnaar toe.

De fasen van VIDIS

Het project verloopt in verschillende fasen:

 • In de 1e fase bouwen we verder op wat er is.
  In deze fase komen alle beschikbare medische gegevens van een patiënt – zoals die gekend zijn in verschillende toepassingen – virtueel bijeen. Ze worden zichtbaar voor alle betrokkenen op het scherm van de zorgverlener of in een webtoepassing: transparantie troef!
  We verduidelijken de rollen en verantwoordelijkheden van zorgverleners en patiënten met betrekking tot het geheel van het medicatiedossier.
 • Daarna zetten we belangrijke stappen in de richting van de gewenste toekomstige situatie:
  We werken het concept ‘medicamenteuze behandeling’  verder uit en visualiseren het in de toepassingen. Er komen ook nieuwe mogelijkheden, zoals een dagboeknotitie toevoegen, een nieuwe medicamenteuze behandeling opstarten, een bestaande behandeling wijzigen of stopzetten, enz. Dat moet leiden tot meer efficiëntie en effectiviteit en uiteindelijk een hogere kwaliteit van de zorg voor de patiënt.
  We integreren ook nieuwe medische gegevens (bv. rond terugbetaalbaarheid) en voegen instrumenten toe die toelaten om beter multidisciplinair samen te werken

Gerealiseerd in 2020

Fase 1 is volop aan de gang.

 • Een webtoepassing die alle beschikbare medische gegevens samenbrengt, is in ontwikkeling. Op 4/9/20 is de eerste release van deze webtoepassing een feit. U kan als patiënt via mijngezondheid.be uw medicatieschema visualiseren via een toepassing die qua look & feel overeenkomt met die  van mijngezondheid.be.

Stand van zaken 2021

Fase 1 is nog steeds volop aan de gang.

Voor de patiënt

 • We bouwen de webtoepassing gradueel verder uit. We kunnen al het gedeeld medicatieschema en de dagboeknotities voor patiënten in Vlaanderen (uiteraard enkel als er voor de patiënt een medicatieschema en/of dagboeknotities beschikbaar zijn) tonen. Ook kunnen patiënten uit heel België hun openstaande voorschriften consulteren.

In deze video ontdekt u wat er nu al mogelijk is via 'mijngeneesmiddelen':

Deze video is ook beschikbaar in het Frans en het Duits.

 • Later,in de eerste helft van 2022, zullen ook patiënten in Wallonië en Brussel toegang krijgen tot hun gedeeld medicatieschema en dagboeknotities. Voorlopig kunnen ze zoals voorheen hun medicatieschema raadplegen via de tegel “Gezondheidssamenvatting”.
 • We zoeken oplossingen om softwaresystemen beter met mekaar te laten communiceren.
 • We brengen vertegenwoordigers van zorgverleners en patiënten met elkaar in dialoog om de rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot het medicatieschema  gezamenlijk te documenteren.
 • Naast de webtoepassing ontwikkelen we ook een applicatie voor smartphone of tablet. De voorlopige versie is klaar en wordt volop getest zodat die begin 2022 voor het grote publiek beschikbaar is. Volgende functionaliteiten zullen mogelijk zijn: openstaande voorschriften bekijken, geneesmiddelen reserveren bij de apotheker, voorschriften klaarzetten in een lijst om af te halen, verwijderen van voorschriften en het aanpassen van de zichtbaarheid van voorschriften voor de apotheker.

Voor de zorgverlener

Zorgverleners die volgens de eHealth toegangsmatrix recht hebben om het medicatieschema te consulteren, zien vanaf 22 februari 2021 een nieuwe tegel in hun ProGezondheid portaal. Wie de “VIDIS tegel” aanklikt, kan eerst het rijksregisternummer opgeven van zijn patiënt en nadien de gegevens van deze patiënt visualiseren. De zorgverlener kan het gedeeld medicatieschema en de dagboeknotities raadplegen voor patiënten in Vlaanderen (uiteraard alleen als er voor de patiënt een medicatieschema en/of notities beschikbaar zijn). Notities kunnen ook aangemaakt worden.

Het “gedeeld medicatieschema” is een instrument dat binnen het VIDIS project wordt getoond. Op deze pagina vindt u hier als zorgverlener meer informatie over.

Voor de softwarehuizen

Samen met de software industrie en de gebruikers zoeken we naar oplossingen om de ‘interoperabiliteit’ van het medicatieschema te verbeteren. Daarmee bedoelen we de foutloze en ondubbelzinnige uitwisseling van gegevens tussen softwarepakketten van voorschrijvers en apothekers. Een lijst met criteria om een goede interoperabiliteit van het medicatieschema te verzekeren, is gepubliceerd, en er wordt met zoveel mogelijk softwarepakketten naar gestreefd om deze criteria uit te rollen tegen 31/12/2021.

Samenwerking = succes

Binnen de roadmap e-Gezondheid zijn wij aangesteld om het project VIDIS te coördineren. Het ‘project-ownership’ is in handen van onze Dienst voor geneeskundige verzorging, meer specifiek onze Farmaceutische directie.

De instanties waarmee we samenwerken zijn:

Alle betrokken partijen nemen actief deel aan het project. Die goede samenwerking is dan ook een van de succesfactoren ervan!

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 december 2022