Slokdarmchirurgie: terugbetaling in een gespecialiseerd centrum

Patiënten kunnen een terugbetaling krijgen voor in geval van complexe chirurgie bij slokdarmtumoren, gastro-oesofagale junctie tumoren en niet-oncologische aandoening van de slokdarm in ziekenhuizen die toegetreden zijn tot een overeenkomst met het RIZIV.

De overeenkomst voorziet een betere kwaliteitsvolle verzorging en een terugbetaling voor een multidisciplinair consult voor complexe slokdarmaandoeningen.


Context van de overeenkomst : kwaliteitsvolle zorg

Uit cijfers van het kankerregister blijkt dat gespecialiseerde zorg en in het bijzonder hoog technische complexe ingrepen enkel op een kwaliteitsvolle wijze kan wanneer zij worden uitgevoerd in een aangepaste omgeving waar voldoende expertise (klinisch en wetenschappelijk) aanwezig is die continu wordt toegepast en verbeterd.

Daarom worden de complexe chirurgische ingrepen van de slokdarmtumoren, gastro-oesofagale junctie tumoren en niet-oncologische aandoeningen van de slokdarm in een beperkt aantal centra voor complexe slokdarmchirurgie geconcentreerd.

De centra kunnen 24/24 en 7/7 een kwaliteitsvolle zorg bieden in het domein van de heelkunde, de intensieve zorg, de anesthesie, de verpleegkunde en andere paramedische disciplines in een multidisciplinaire aanpak met expertise in de behandeling, de verzorging en de monitoring van deze patiënten.

De overeenkomst voorziet ook een terugbetaling van het multidisciplinair consult voor complexe slokdarmaandoeningen met het oog op de diagnosestelling. Alle patiënten waarvoor door het verwijzende ziekenhuis een ingreep wordt overwogen, worden doorverwezen naar het centrum voor complexe chirurgie.

De eerste overeenkomst tussen de ziekenhuizen, de chirurgen gespecialiseerd in het domein en het RIZIV werd door het Verzekeringscomité bekrachtigd op 17 december 2018.

Na een evaluatie van deze overeenkomst voerde het Verzekeringscomité een eerste en een tweede wijzigingsclausule in. Dit resulteerde in een nieuwe overeenkomst die op 1 juli 2019 inwerking trad in de ziekenhuizen die over een erkende centrum voor complexe slokdarmchirurgie beschikken en die beslissen om toe te treden tot de overeenkomst.

Terugbetaling van een multidisciplinair consult voor complexe slokdarmaandoeningen

De verzekering voor geneeskundige verzorging in een terugbetaling voor het  multidisciplinair consult voor complexe slokdarmaandoeningen, dat het volgende dekt:

  • de honoraria van de artsen-specialisten van het centrum die aan het multidisciplinair consult deelnemen,
  • alsook de kosten van coördinatie, organisatie, verslag met beschrijving van diagnose en behandelingsplan (inclusief het behandelplan na eventuele chirurgische ingreep)
  • de registratie bij het Kankerregister.

Het centrum stelt het verslag van het multidisciplinair consult op aan de hand van het gestandaardiseerd formulier.

Meer informatie over het multidisciplinair consult (verstrekkingnummers, toepassingsregels, honoraria) vindt u in artikel 4.2. van de overeenkomst.

Toegetreden ziekenhuizen

Het Verzekeringscomité heeft de overeenkomsten goedgekeurd met de centra voor complexe chirurgie – slokdarm die aan alle criteria opgenomen in artikel 5 van de overeenkomst voldoen.

U vindt de toegetreden ziekenhuizen (centrum voor complexe chirurgie – slokdarm) inclusief de ziekenhuizen die een samenwerkingsakkoord met hen hebben afgesloten in deze lijst

Vanaf 1 januari 2020 zullen de ingrepen enkel nog worden vergoed indien ze zijn uitgevoerd in het centrum voor complexe chirurgie – slokdarm.

Opvolging van de overeenkomst

De begeleiding en opvolging van de uitvoering van de overeenkomst wordt toevertrouwd aan een Stuurgroep “Complexe chirurgie”.

De Stichting Kankerregister heeft een nulmeting (T0) uitgevoerd met een berekening van de performantie-indicatoren voor T0. Deze nulmeting werd goedgekeurd door de Stuurgroep “Complexe chirugie” van 30 april 2019.

De centra voor complexe slokdarmchirurgie dienen alle patiënten met een slokdarm- en/of gastro-oesofagale junctie tumor prospectief te registeren in het Kankerregister. De kwaliteitsindicatoren, de registratieset en de aangepaste leeswijzer werden goedgekeurd door de Stuurgroep “Complexe chirurgie” van 30 april 2019 en zijn opgenomen op de website van de Stichting Kankerregister.

De activiteiten binnen elk centrum zullen jaarlijks worden opgevolgd om na te gaan of er voldaan werd aan de minimale streefwaarden voor de voornoemde proces- en uitkomstindicatoren.

Overeenkomstig artikel 7.6 werd er een  globaal jaarverslag  opgesteld voor de periode 1/07/2019 tot en met 30/06/2020 en voor de periode 01/07/2020 tot en met 30/06/2021.

Meer informatie over de opvolging van de overeenkomst vindt u in artikel 7 van de overeenkomst.

Eindevaluatie van de overeenkomst

De eindevaluatie van de overeenkomst wordt uitgevoerd aan de hand van alle gegevens over de periode van drie jaar, zoals zij zijn opgenomen in het Kankerregister.

Meer info over de eindevaluatie vindt u in artikel 8 van de overeenkomst.

Geldigheidstermijn van de overeenkomst

De overeenkomst kan worden opgezegd als gedurende 2 opeenvolgende jaren de minimale streefwaarden niet bereikt worden, of als uit een audit zou blijken dat de bepalingen in de overeenkomst niet worden nageleefd.

Meer informatie over de geldigheidstermijn en de opzeggingsvoorwaarden vindt u in artikel 10 van de overeenkomst.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 maart 2023